تبلیغات
سایت علمی ، سرگرمی ، پزشکی ، خواندنی ، تفریحی ، تبلیغی « نیاز روز » - خون دماغ و راه درمان آن
 
خوشبختی از آن كسی است كه در پی خوشبختی دیگران باشد .

خون دماغ و راه درمان آن

نوشته شده توسط :البرز محبی
پنجشنبه 14 مرداد 1389-04:47 ب.ظ

                 
خون دماغ

طبق آمار به طور تقریبی یك نفر از هر 10 نفر دست كم یكبار سابقه خونریزی شدید از بینی داشته است. خونریزی ممكن است جزئی و یا خیلی شدید باشد. بعد از خونریزی‌های قاعدگی، خونریزی بینی شایعترین خونریزی خودبخودی در انسان است كه به علت پارگی عروق مخاط بینی كه بدون محافظ می‌باشد اتفاق می‌افتد. شایعترین محل خونریزی در اطفال و بالغین جوان قسمت قدامی تیغه بینی است ( كه ناحیه كیسلباخ kisselbakh یا لیتل little نامیده می‌شود). خونریزی این ناحیه را می‌توان به آسانی كنترل نمود. مشكل‌ترین و پیچیده‌ترین محل خونریزی در قسمت خلفی ? فوقانی جدار خارجی و تیغه‌ی وسط بینی در اشخاص مسن است.

شایعترین علت خونریزی بینی ضربه یا تروما است. ضربه‌های شدید باعث شكستگی استخوان بینی شده و ضربه‌های خفیف نظیر دستكاری بینی با انگشت آسیب به ناحیه لیتل وارد آورده و سبب از بین رفتن موكوس محافظ آن ناحیه می‌شود.
عوامل مهم در كنترل خونریزی‌های بینی عبارتند از: علت، محل خونریزی، نحوه معالجه آن.

عوامل موضعی:
در میان عوامل موضعی كه سبب خونریزی بینی می‌شوند، می‌توان از ضربه‌های وارده به صورت، واكنش التهابی تغییرشكل ساختمانی، وجود جسم خارجی، تماس با مواد شیمیایی سمی، مداخله جراحی و تومورهای داخلی بینی نام برد. ضربه‌ی موضعی یكی از شایعترین علل خون دماغ است. وارد كردن لوله بینی- معدی (افزایش مداوم فشار هوایی بینی) دستكاری داخلی بینی و بازیابی جسم خارجی داخل بینی كه سبب پاسخ التهابی شدید شده است، همه می‌توانند مسئول خونریزی بینی باشند عمل‌های جراحی داخلی بینی و شكستگی‌های استخوان بینی، دیواره سینوس‌های صورت- كاسه چشم و قاعده جمجمه هم می‌تواند سبب خون دماغ شوند.

بد شكلی‌های ساختمانی:
به شكل مادرزادی یا اكتسابی می‌توانند سبب درگیری قسمت غضروفی یا استخوانی تیغه‌ی بینی یا شاخك‌ها شوند. در این حالت هوای دمیده شده با سرعت و تلاطم بیشتری وارد بینی می‌شود. این مسئله سبب خشكی غشای مخاطی- التهاب و دلمه بستن می‌شود. برداشتن دلمه‌ها از طریق پاك كردن بینی یا با فشار وارد كردن هوا از راه بینی انسداد یافته عروق خونی سطحی را در معرض قرار می‌دهد و موجب خونریزی می‌شود.
سرطان‌های متعددی می‌توانند با خونریزی‌های خودبخودی بینی تظاهر كنند یكی از عوامل خونریزی شدید بینی در پسران، آنژیوفیبروم است. این تومور خوش خیم عروق كه از ناحیه بینی- حلقی منشاء می‌گیرد ممكن است به صورت خودبخودی یا در پاسخ به ضربه خونریزی كند.

درمان كلی:

1- حفظ خونسردی
2- بیمار باید بنشیند و بالاتنه‌ی خود را به جلو خم كند و دهان خود را باز نماید او در این حالت می‌تواند خون را تف كرده و آن را قورت ندهد سرانجام بالاتنه باید به حالت معمول در آید.
تنها اگر به مدت 5 دقیقه قسمت جلوئی بینی را در سمت خونریزی به روی تیغه‌ی بینی با انگشت دست بفشاریم بسیاری از خونریزی‌های بینی مهار می‌شوند به بیماران گوشزد می‌شود كه پنبه یا دستمال در بینی خود نگذارند. زیرا ممكن است هنگام در آوردن آنها دچار مشكل شوند و مخاط بینی بیشتر دچار آسیب شوند. اگر سابقه خونریزی شدید یا طولانی وجود دارد یا در حین معاینه بیمار دچار افت فشار خون ارتوستاتیك (كاهش فشار خون وضعیتی) می‌شود. تعیین سطح هموگلوبین و هماتوكریت جهت تصمیم‌گیری در مورد ضرورت تزریق خون به بیمار الزامی است.
3- كمپرس‌های سرد باید پشت گردن و همچنین پشت بینی گذارده شود.
4- پایین آوردن فشار خون
5- قطع داروهای ضد انعقادی

بیشتر اینجا

چرا رنگین کمان به صورت ? کمان ? دیده می شود ؟

اولین کسی که به طور جدی در باره این مسئله مطالعه کرد رنه دکارت بود . قبل از دکارت کسانی مانند قطب الدین شیرازی یا تیودوریك در این باره تحقیق کرده بودند . دکارت با توجه به قوانین شکست همزمان ولی به طور جداگانه از اسنل ( بنیان گذار اصلی قوانین شکست و بازتاب ) به شرح رنگین کمان پرداخت و در سال 1637 نتایج خود را منتشر کرد .
یکی از دوستان مطلبی در این باره نوشته بودن و چون مختصر است همون مطلب رو اینجا می گذارم.
اول از همه توجه كنیــد كـه قطـره هـای آب در حـال سـقوط كروی شكل اند ، پس به سراغ نحوه برهــم كنـش یـك پرتـو نـور سـفید ، بـا یـك كـره شـفاف مـی رویـم . اگر كمـی بـــا چگونگی شكل گیری رنگین كمان آشنا باشید می دانیــد كـه رنگین كمان اصلی را مجموعه پرتوهایی كه در مرز قطرهوا، دوبار شكسته و یك بــار بـاز تـابیده انـد، مـی سـازند و چـون ضریب شكست آب برای رنگهای مختلف متفاوت است، نور سفید در ضمن این شكســت هـا بـه اجـزای رنـگیاش تجزیـه میشود، اما نور خورشید پیوسته است و در تمــام نقـاط رو بـه نور قطره با آن برخورد می كند كه شرایط بازتاب و شكســت در هر یك از این نقاط ، متفاوت است.

مثلا پرتو نوری كه راستای آن از مركز قطره می گذرد، بدون شكست وارد آن شده و در سوی دیگر باز تابیده مــی شـود و روی همان مسیر ورودی بــه بـیرون بـر مـی گردد. بـه عبـارت دیگر پرتو به وسیله قطره 180 درجه تغییر جهت می دهــد، در مقابل اگر پرتو نور مماس بر قطره به آن بتابد، می توانید ببینید كه هنگام ورود به بیشـترین مـیزان ممكـن مـی شـكند و پرتـو خروجی با پرتو خروجــی بـا پرتـو ورودی زاویـه حـدود 165 درجه می سازد، بررسی بیشتر نشان می دهد كه در بین این دو وضعیت حدی ، زاویه انحـراف زاویـه بیـن پرتـو خروجـی و ورودی از 180 درجه كاهش می یابد بــه مقـدار كمینـه 138 درجه می رسد و سپس دوباره تا 165 درجه بالا مــی رود، امـا چون در اطراف مقدار كمینه، تغیـیر زاویـه كـم اسـت، بخـش بزرگی از نور فـرودی ، در حـول و حـوش ایـن زاویـه 138 درجه از قطره خارج می شود. به عبــارت دیـگر ، شـدت نـور خروجی در تمام زوایا یكسان نیست و بیشتر نـور رنگینـی كـه از قطره بیرون می رود، با جهت تابش خورشید، زاویه حــدود 138 درجه یا معادل آن 42 درجه می سازد. البته ایــن زاویـه، بستگی به رنگ پرتو دارد و بین 40 تا 42 درجه برای رنگهای قرمز تا بنفش متفاوت است. بنابراین می توان تصور كـرد كـه تنها در زوایای حــدود 42 درجـه ، پرتوهـای رنـگی بـه طـور مؤثر از قطره خارج می شوند.

حالا تصور شكل رنگین كمــان، كـار سـاده ای اسـت، فـرض كنید در بعد از ظــهر ، خورشـید در حـال تـابش و فضـا پـر از قطره های كروی آب است و شما هم پشت به خورشــید و رو به شرق ایستاده اید، در این وضعیت نور رنــگی كـه بـه چشـم شما می رسد، مجموعه نورهای خـارج شـده از تمـام قطراتـی است كه خط واصل چشم شما و آنها با راستای نور خورشید، زاویه بین 40 و 42 درجه می سازد.

مكان هندسی این قطره ها مخروطی بــه رأس چشـم شماسـت كه نیم زاویه رأس آن حدود 42 درجه است. چیزی كه شما از رأس این مخروطی می بینید مقطع آن است، یعنی یك نوار دایره ای به پهنای زاویه ای بین 40 و 42 درجه كه رنگهای قرمز تا بنفش را در خــود جـای داده اسـت، البتـه
سطح افق، این دایره را قطع می كند و چون قطـرات آب تنـها در هـوا حضـور دارنـد، شـما تنـها كمـانی از یـــك دایــره را میبینید. این كمان، وقتی پرتو خورشید موازی با افـق اسـت، یعنی هنگام غروب به بیشینه خــود مــی رسـد و بـه نیـم دایـره تبدیل می شود. البته در آســمان و مثـلا از درون هـواپیمـا در شرایط مساعد می تـوان رنگیـن كمـان دایـره ای را هـم دیـد


آنطرف رنگین کمان کجاست؟

وقتی در طول بارندگی فقط یك رنگین كمان می بینیم در واقع چند رنگین كمان وجود دارد؟ پاسخ این سؤال آنطور كه فكر می كنید ساده نیست! وقتی نور وارد یك قطره آب می شود، در داخل قطره بازتاب كرده، و آنچه به چشم ما باز می تابد رنگین كمان را تشكیل می دهد. هر قطره باران، نوری را كه واردش می شود در تمام جهات ممكن بازتابانده و می شكند. اولین بار كه نور با قطره برخورد می كند، یك پرتو كسری از آن نور بازتاب می كند و و بقیة آن در طول قطره حركت می كنند تا به پشت قطره از سمت داخل برخورد كنند. دوباره، مقداری از نور شكت خورده و مقداری بازتاب می كند. در هر برخورد با سطح سطح داخلی قطره، مقداری از نور باز می تابد و در قطره می ماند، و باقیماندة آن خارج می شود. بنابراین پرتو های نور می توانند بعد از یك، دو، سه بازتاب داخلی یا بیشتر از قطره خارج شوند.

وقتی شما دو رنگین كمان می بینید، اولین یا اصلی ترین كمان در زاویة 42 درجه، با نور قرمز در بیرون و نور بنفش در داخل به طور واضح دیده می شود. كماان دوم همیشه كم رنگ تر بوده و بواسطة بازتاب دوم با رنگهای معكوس (بنفش در بیرون و قرمز در درون) در زاویة 51 تشكیل می شود. اسحاق نیوتن یك معادله ریاضی بر حسب اندازه زاویة رنگین كمانها بعد از بازتاب N اُمِ داخل قطره بدست آورد. او معتقد بود كه در بازتاب سوم نور كافی وجود ندارد كه در واقع شخص آنرا ببیند، از اینرو هرگز مسئله را برای 3=N حل نكرد. ادموند هالی، بعد از نامگذاری ستارة دنباله دار هالی، محاسبات را بر دوش گرفت و كشف كرد كه سومین رنگین كمان در زاویة 40 درجه و 20 ثانیه تشكیل می شود، و شگفت زده شد. این رنگین كمان نبایستی در مقابل خورشید تشكیل شود بلكه دور تا دور خورشید تشكیل می شود! دو هزار سال بود كه بشر به اشتباه در طرف دیگر آسمان در جستجوی این كمان بود.

دیالیز

علاپم فردی كه كلیه خود را از دست داده است:عرق فرد بوی ادرار میدهد - رنگ پوست تیره میشود و... .
مدت زمان دیالیز در دنیا 16 ساعت است.
دستگاههای دیالیز:فرزینوس 8 بی و فرزینوس 8 سی.
موارد استفاده از عمل دیالیز :خوردن سم -كسی كه در كما به سر میبردو كسی كه كلیه خود را از دست داده است.
عوارض استفاده از عمل دیالیز :انباشتن اوره باعث خارش میشود-عمل جنسی را مختل میكند-در مایعات محدودیت ایجاد میكند -باعث افزایش فشار وارد بر قلب میشود-مشكلات ریوی ایجاد میكند-درد استخوان بوجود می آید-محدودیت لبنیات و میوه به
خصوص موز بوجود میاید زیرا كه فسفر جای كلسیم را می گیرد.
انواع دیالیز:
1- دیالیز صفاقی: در زیر شكم پرده صفاق وجود دارد با متصل كردن یك لوله به پرده صفاق روزانه یك لیتر مایع وارد بدن میشود كه پس از چند ساعت مواد دفعی و زاپد توسط همان لوله از بدن خارج میشود. این نوع دیالیز باید در محیط استریل انجام گیرد و فرد نیز باید انسان منظم و تمیزی باشد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود.

2-دیابیز به كمك دستگاه فرزینوس :ابتدا باید با استفاده از یك جراحی كوچك سیاهرگ بدن را به سرخرگ متصل كرد زیرا كه فشار درون سرخرگ برای انجام این كار مناسب نیست و بعد سرخرگ را توسط سیاهرگ به دستگاه متصل میكنند و بعد از 45 روز عمل دیالیز انجام میگیرد .آلومینیوم
خواص و كاربردهای آلومینیوم
آلومینیوم فلزی بسیار سبك، چكش خوار است و به رنگ سفید نقره ای است و چگالی آن تنها یك سوم مس یا فولادی است. آلومینیوم رسانای خوب گرما و الكتریسیته است، نور و گرمای تابشی را منعكس می كند، غیر مغناطیسی است . آن را می توان با فلزات دیگر آبكاری كرد یا با رنگ، لاك و الكل، یا ورقه ی پلاستیك پوشانید گرچه آلومینیوم را برای اندام های زنده غیر سمی و بی اثر می دانند اما تحقیقات نشان داده است كه در كسانی كه مبتلا به آلزایمر هستند میزان آلومینیوم مغز آن ها نسبت به افراد دیگر بالاتر است.

آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟
می دانیم كه از اثرات نا مطلوب اكسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است.
در پاسخ به سوال فوق باید گفت كه آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لایه ای به عنوان عایق روی هسته ی آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدن اكسیژن به آن می شود، در حالی كه آهن دیرتر از آلومینیم زنگ می زند اما زنگ زدگی آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبی در برابر آهن دارد.
پس بنابر این زنگ زدگی آلومینیم دارای اثرات مثبت و زنگ زدگی آهن اثری منفی و مخرب دارد و باید در این گونه موانع از انواع ضد زنگ ها استفاده كرد.
Mohammad Hosseyn is offline  


دنبالک ها: خون دماغ وراه درمان آن 


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox